+1 780 443-6050 office@kpkalberta.com

   W dniach 19 – 20 października br. w Mississauga, Ontario odbył się XLVI (46) Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Przewodniczącym Zjazdu wybrano p. Krystynę Reitmeier  W Zjeździe uczestniczyło 76 delegatów, którzy reprezentowali 15 okręgów członkowskich KPK od Atlantyku do Pacyfiku. 53 Delegatów było zarejestrowanych do glosowania przez tzw. proxy, co w sumie dało 129 mandatów. Zjazdy KPK odbywają się już od 1933 i sa ważnym wydarzeniem w życiu Polonii.  Kanadyjczycy polskiego pochodzenia mogą być dumni z ich dziedzictwa i kraju, w którym teraz żyją. Kongres Polonii Kanadyjskiej nieustannie pracuje nad utrzymaniem swojego dobrego imienia. Niestrudzenie tez stara się rozwiązywać wszystkie polonijne problemy sprawiedliwie, z uwzględnieniem równych spraw wszystkich zainteresowanych stron. Przez ponad 85 lat Kongres polonii kanadyjskiej służy polskiej społeczności. KPK stal się znaczącym głosem Polonii w Kanadzie.


Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Władysław Lizon, prezes Zarządu Głównego KPK, witając delegatów. Obrady zjazdu poprzedziło odśpiewanie hymnów narodowych. Zjazd uhonorował minutą ciszy działaczy polonijnych, którzy odeszli w ostatnich dwóch latach. Ks. Janusz Blazejak, proboszcz parafii sw. Maksymiliana Kolbego i rownoczesnie kapelan KPK życzył delegatom owocnych obrad. Z najbardziej oczekiwanych punktów w programie Zjazdu było sprawozdanie prezesa ZG KPK Władysława Lizonia z dwuletniej działalności.

Wladyslaw Lizon podkreśli, ze decyzja delegatów Walnego Zjazdu KPK w Hamilton w 2016 roku wyboru jego na prezesa KPK byla zaszczytem, ale też jako niezwykle trudnym obowiązkiem w stosunku do organizacji członkowskich oraz całej społeczności polonijnej w Kanadzie. Zarząd Główny KPK pod jego przewodnictwem starał się jak najlepiej realizować cele wyznaczone przez ostatni Walny Zjazd KPK jak i bieżące potrzeby organizacji członkowskich oraz polonii w Kanadzie. Zebrania ZG KPK odbywały się zgodnie z wymogami statutu, a członkowie ZG KPK mieli zawsze możliwość uczestnictwa w zebraniach przez telekonferencję. Zatwierdzone protokoły z zebrań były umieszczane na stronie internetowej KPK i dostępne dla Okręgów oraz Organizacji Centralnych KPK. Strona internetowa, media społecznościowe (facebook) i poczta elektroniczna Kongresu są obecnie głównymi narzędziami komunikacji i przepływu informacji pomiędzy ZG KPK, okręgami KPK i organizacjami członkowskimi. Tą samą drogą dowiadywano się również o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez okręgi i organizacje członkowskie. Witryna internetowa KPK oraz facebook były uaktualniane na bieżąco w miarę możliwości i były źródłem informacji o pracy Kongresu i ważnych wydarzeniach polonijnych i kanadyjskich. Władysław lizon w swoim sprawozdaniu koncentrował się na pozytywnych aspektach działalności kongresu w takich sprawach jak: Sprawy kanadyjskie a szczególnie kontakty z Rządem federalnym Kanady, Współpraca z innymi grupami etnicznymi, Sprawy Polskie to głownie Kontakty z Rządem RP i jego przedstawicielami w Kanadzie, Obrona dobrego imienia Polaków, Komunikacja z mediami polonijnymi, praca z młodzieżą i aktywne uczestnictwo w Radzie Polonii Świata. Wraził tez niezadowolenie z Rządu RP za brak wsparcia w budowie pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie. Podziękował wszystkim Okręgom, Organizacjom i członkom za pracę, którą wkładają dla propagowania naszej kultury i tradycji w Polonii, a także za promowanie tych wartości w społeczeństwie kanadyjskim. Podkreślił na zakończenie, ze Polonia w Kanadzie ma bardzo bogatą i urozmaiconą historię. Musimy pracować nad tym, aby mieć pewność, że jesteśmy dostrzegani, jako ważna grupa etniczna, która ma silny glos w Kanadzie.

W pierwszym dnia zjazdu przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Głównego KPK na lata 2018-2020. Janusz Tomczak, prezes KPK w Albercie został wybrany nowym prezesem ZGKPK pokonując 13 głosami konkurenta Ludwika Klimkowskiego z Ottawy. Juliusz Kirejczyk prezes KPK Toronto został wybrany I wiceprezesem ZGKPK. Mecenas Marek Domaradzki z Okręgu Alberta został wybrany II wiceprezesem ZG KPK do spraw Polskich. W nowym zarządzie KPK jest również Halina Madej, p. prezes Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo Nr 3 w Edmonton.

Janusz Tomczak w historii KPK jest 22 prezesem i po raz pierwszy z Zachodniej Kanady. Krótka sylwetka nowego prezesa KPK.

Urodzony w Polsce. W Kanadzie jest od 1981 r. Uczęszczał do NAIT( Northern Alberta Institute of Technology) gdzie studiował Computer Systems Administrator. Pracowal w The City of Edmonton, w Information Technology Department przez 30 lat. Harcmistrz – ZHP Poza granicami Kraju działający w Kanadzie przez 35 lat. Prezes Fundacji im. M. Tomczak przez 30 lat, zebrano $1.6 miliona na pomoc dla dzieci • Prezes KPK Alberta, drugiej najliczniejszej Polonii w Kanadzie. Członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr 6 od ponad 20 lat. Pozostała działalność polonijna to również przynależność do innych organizacji polonijnych w Edmonton.

Polish Canadian Humanitarian Society, Polonia Foundation in Alberta, Polish Culture Society of Edmonton, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie. Nagrodzony wieloma odznaczeniami m.in. Złot  Odznaką KPK, Honorowy Tytuł Ambassador Ziemi Podlaskiej, Medal Pro Patria, Albert Schweitzer Gold Medal in Humanizm. Nagroda z City of Edmonton – Salute to Excellence Award in Healthcare

Emeryt od 2013 r .

Skład nowego Zarządu KPK jest następujący:

Janusz Tomczak Prezydent
Juliusz Kirejczyk I Wice Prezydent
Marek Domaradzki  II Wice Prezydent
Dominik Roszak  Sekretarz Generalny 
Marcin Lewandowski  Skarbnik 
Andrzej Dobrowolski   Dyrektor Regionalny na Zachodnią Kanadę
Krystyna Kwiatkowska  Dyrektor Regionalny na Centralną Kanadę
Marek Kiejna  Dyrektor Regionalny na Wschodnią Kanadę
Robert Kielek  Sekretarz protokolarny
Grzegorz Dorożynski  IT, media/Internet 
   
Jerzy Barycki  Dyrektor
Jan Cytowski  Dyrektor
Andrzej Dabrowski  Dyrektor
Grazyna Galezowska  Dyrektor
Elzbieta Komsta  Dyrektor
Halina Madej  Dyrektor
Barbara Stadnik  Dyrektor
Monika Wyrzykowska  Dyrektor
   
Zofia Soja  Przewodnicząca Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej

W drugim dniu obrad zjazdu przystąpiono do pracy w komisjach zjazdowych.

Komisja Spraw Polskich dotyczyła głownie Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, Komisji Spraw Kanadyjskich, Komisja Programowo Strategiczna, Komisja Finansowa i Komisja młodzieżowa. Najwięcej delegatów zapisało się do komisji szkolnej i młodzieżowej.

 Delegaci z Alberty znaleźli się niemal w każdej komisji zjazdowej, i w dużej mierze przyczynili się do wypracowania wielu ważnych wniosków i zaleceń. Wśród nich dominowały takie sprawy jak: działanie na rzecz obrony dobrego imienia Polaka i Polski, ZG KPK podejmie wszelkie kroki, aby był traktowany jako ważny partner konsultacyjny i opiniodawczy przez władze federalne, prowincjonalne i miejskie. Zarząd zajmie się sprawą utrzymania polskości, krzewienia polskiej kultury, polskiego szkolnictwa, oraz prowadzeniem dialogu z innymi grupami etnicznymi.

W godzinach wieczornych z okazji Zjazdu  w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawla II  odbył się uroczysty bankiet z udziałem wielu dostojnych gości jak: polscy dyplomaci z Toronto, polonijni posłowie do parlamentu kanadyjskiego, poprzedni prezesi KPK.  Uroczysty bankiet zaszczycił swoja obecnością dr Andrzej Kurnicki, ambasador RP w Kanadzie i p. Bonnie Crombie, burmistrz miasta Mississauga.

W swoich wystąpieniach goście wyrazili uznanie dla wieloletniej, nierzadko trudnej, ale jakże owocnej działalności KPK. W części artystycznej wystąpił zespól folklorystyczny z Mississauga i Harcerze. Po zakończeniu występu członkowie zespołu zaprosili gości do wspólnej zabawy tanecznej, która trwała do późnych godzin wieczornych.

46 Walny Zjazd KPK nakreślił ambitne plany i kierunki działania na przyszłość. Był okazją, aby przy wspólnym stole dyskutować, szukając optymalnych rozwiązań spraw nurtujących środowisko polonijne. Przemiany zachodzące we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Kanadzie, zmuszają nas do tego, abyśmy byli coraz lepiej zorganizowani i działali efektywnie, szczególnie w organizacjach lokalnych, przy udziale młodych ludzi. Wielu delegatów podkreślało, że jako liczna grupa etniczna mamy duży potencjał i siłę społeczną, umożliwiającą pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo kanadyjskie, musimy jednak wychodzić na zewnątrz i pokazywać się z jak najlepszej strony, być przykładem dla innych, bo mamy wiele do zaoferowania. Budującym jest fakt, że do organizacji zaczynają napływać ludzie młodzi, wykształceni, doskonale zorientowani w sytuacji Polonii kanadyjskiej i pełni zapału do pracy. Natalia Kusendova, która była w poprzednim zarządzie KPK jest obecnie posłanką polskiego pochodzenia w ontaryjskim Parlamencie.

W swoim przemówieniu do delegatów Janusz Tomczak podziękował wszystkim za zaufanie i zaprosił wszystkich do wspólnej pracy na rzecz Polonii, Polski i Kanady, kończąc tymi słowami „KPK ma za sobą wieloletnią tradycję sięgającą 1933 r. Nasi poprzednicy stworzyli fundamenty wspólnego działania i wspierania potrzeb i ambicji Polonii w Kanadzie. Przez 85 lat Kongres działał w interesie Polonii, Kanady i Polski. Stał na straży obrony dobrego imienia Polski i Polonii. Przyszłość KPK zależy od nas, od Polonii, od naszych relacji z władzami kanadyjskimi i polskimi. Pracując razem mamy szansę osiągnąć dużo więcej” Należy wyrazić duże uznanie dla Polonii w Mississauga za znakomitą organizację Zjazdu, który wszystkim uczestnikom na pewno pozostanie na długo w pamięci. Następny Zjazd KPK odbędzie się w Cambridge w roku 2020.