Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, że rozpoczął się właśnie nabór ofert na finansowanie projektów polonijnych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. Senat RP planuje przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych (równowartość 35 milionów dolarów kanadyjskich).

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19. Są to:

  • Edukacja, Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania,
  • Media polonijne,
  • Infrastruktura polonijna
  • Pomoc charytatywna i socjalna.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą będą przekazywane w formie dotacji celowej. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Organizacje niezarejestrowane w Polsce mogą skorzystać z dotacji współpracując z zarejestrowanym w Polsce partnerem. Dobrą praktyką może być współpraca z partnerami, których projekty uzyskały finansowanie w ramach konkursów Senatu RP i MSZ w poprzednich latach.

Każda oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie, jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego. Zadania, które otrzymają dotacje mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Od tego roku oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora ofert dostępnego pod adresem: https://generator.senat.gov.pl

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:

  • 6 listopada 2017 r. dla ofert z kierunków Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna;
  • 13 listopada 2017 r. dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i polskich w krajach zamieszkania;
  • 20 listopada 2017 r. dla ofert z kierunków Edukacja i Infrastruktura polonijna;
  • 30 listopada 2017 r. dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Pełny regulamin postępowania jest dostępny na stronach Senatu RP. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: dotacje@senat.gov.pl lub pod numerami telefonów: +48 22 694 9036, -9264, – 9135 , -9556.

Grzegorz Morawski

Konsul Generalny

Konsulat Generalny RP w Toronto

2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5

Telefon: +1 (416) 252 5471, faks: +1 (416) 252 0509 www.toronto.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Toronto: Facebook, Twitter

 Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

 

Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta zakończył obrady

W dniach 21-22 października 2017 r.  obradował w Domu Polskim w Edmonton XXXV Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta. Delegaci organizacji polonijnych należących do Kongresu Polonii Kanadyjskiej (wydano w sumie 33 mandaty) dyskutowali sprawy organizacyjne, społeczne oraz wybrali nowy Zarząd Okręgu na kadencję 2017-2019.

Organizatorzy Zjazdu na czele z prezesem KPK OA p. Januszem Tomczakiem zapewnili bardzo gościnne przyjęcie i sprawny przebieg Zjazdu.

W oficjalnym Bankiecie i Balu wziął udział Randy Boissonnault, poseł do Parlamentu federalnego Kanady. Wśród zaproszonych gości, w otwarciu Zjazdu, jak i w oficjalnym Bankiecie i Balu byli dyplomaci, konsulowie honorowi RP: p. Zygmunt Potocki z Calgary i p. John Szumlas z Edmonton. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentowali: p. Marek Domaradzki, Wiceprezes do Spraw Polskich, p. Halina Madej, Dyrektor Regionalny na Zachodnią Kanadę i p. Maciej Piekarski, członek Zarządu Głównego KPK.

Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Janusz Tomczak, prezes Zarządu KPK, witając delegatów. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano p. Jarosława Nowinkę. Obrady Zjazdu poprzedziło odśpiewanie hymnów narodowych oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych członków KPK. Z najbardziej oczekiwanych punktów w programie Zjazdu było sprawozdanie prezesa Janusza Tomczaka z dwuletniej działalności. Prezes w swoim przemówieniu odniósł się do polonijnych sukcesów podczas swojej dwuletniej kadencji, podziękował wszystkim Okręgom, Organizacjom i Członkom za pracę, którą wkładają dla propagowania polskości, naszej kultury i tradycji w Polonii, a także za promowanie tych wartości w społeczeństwie kanadyjskim.

Na Zjeździe dominowały tematy dotyczące młodzieży i polonijnego szkolnictwa, kultury, seniorów, pomocy Polakom na Wchodzie, spraw kanadyjskich i etnicznych oraz obchody 100-lecia niepodległości Polski. Z zaleceń i wniosków Komisji Młodzieżowej wynika, z oprócz pomocy materialnej młodzież potrzebuje poparcia moralnego. Delegaci byli zgodni, że nie należy ustawać w wysiłkach i powinno być głównym zadaniem KPK zachęcanie młodych ludzi, zarówno tu urodzonych, jak i nowoprzybyłych do pracy w Polonii. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego koniecznym jest w tym celu skoncentrowanie wysiłków rodziny, szkół polskich, parafii, organizacji polonijnych i środków przekazu.

Nowy Zarząd KPK Okręgu Alberta ma przed sobą wytyczone liczne zadania wymagające rozwiazania, które będą wymagały intensywnego i dobrze zorganizowanego działania.

Podajemy poniżej skład osobowy wybranego Zarządu KPK – Okręg Alberta

Prezes               Janusz Tomczak

Wiceprezes       Maryla Hasek

Były Prezes       Teresa Szlamp-Fryga

Skarbnik           Teresa Moss

Sekretarz         Wojciech Raczyński

Wiceprezesi terenowi :

Andrzej Bukowski      Calgary

Jagoda Wilk               Grande Praire

Stanisław Kuniec      Lethbridge

Członkowie Zarządu – Dyrektorzy:

Wiesława Potocka

Helena Facsko

Lila Futerska

Maja Janowicz

Elżbieta Sawicka

Anna Witkowski

Bogdan Konikowski

Jerzy Malinowski

Na uroczystym bankiecie, który odbył się w pierwszym dniu obrad na ręce prezesa Janusza Tomczaka dostojni goście składali serdeczne wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem i wytężoną pracą przyczyniają się do dorobku Polonii w Albercie. Wybranemu prezesowi i całemu zarządowi życzono dalszych sukcesów na niwie społecznej, i aby ich praca cieszyła się niezmiennie społecznym uznaniem.

[new_royalslider id=”25″]

Witamy w Edmonton Delegatów na XXXV Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta

W dniach 21 – 22 października 2017 r. w Edmonton odbędzie się 35 Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych organizacji polonijnych w Albercie( Edmonton, Calgary, Lethbridge i Grande Prairie)

Zjazdy te są ważnym wydarzeniem w życiu Polonii, nie tylko dlatego, że wybierane są nowe władze, ale przede wszystkim dlatego, że podsumowują one dotychczasową pracę i wytyczają kierunki działania na przyszłość. Zjazd jest okazją, aby przy wspólnym stole, jak jedna wielka polonijna rodzina dyskutować, szukając optymalnych rozwiązań spraw decydujących o naszej przyszłości w tym kraju.

Opracowanie planu na przyszłość nie jest łatwym zadaniem, ale stanowi bazę, na której podjęte będą wspólne działania, aby osiągnąć wspólny cel. Zjazd będzie wezwaniem pobudzającym do myślenia, pasjonujących dyskusji i twórczej krytyki. Musimy mieć jasny obraz tego, czego oczekujemy, musimy opisać wizję i określić ją w konkretnej rzeczywistości. Chroniąc naszą przeszłość – budujemy naszą przyszłość. Tylko od nas, naszych organizacji i instytucji będzie zależało, czy my, Polacy, jako grupa etniczna będziemy mieli wolę i chęć zachować nasze dziedzictwo i budować naszą przyszłość opartą na polskich tradycjach i kulturze.

Wydaje się, że normalizacja życia politycznego w Polsce po upadku systemu komunistycznego wpłynęła na osłabienie sił i inwencji twórczej społeczności polonijnej. Zauważa się pewną apatię i niechęć do pracy społecznej. Zjednoczmy nasze wysiłki i stwórzmy wspólną wizję Polonii na przyszłość. Dołóżmy wszelkich starań, aby to zjednoczenie ułatwić.

Nie zapominajmy również, że Kongres to my wszyscy (Zorganizowana Polonia), i to my wspólnie podejmujemy zasadnicze decyzje.

[new_royalslider id=”24″]

 

Aktualna lista ofiarodawców wspierających pokrycie kosztów rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu SISEM..

Wciąż trwa akcja zbierania funduszy na pokrycie kosztów tej inwestycji. Dobroczyńców prosi się o przekazanie dotacji na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8.

 SISEM Daycare Centre Society jest federalną organizacją charytatywną i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Nowy plac zabaw powstał z polonijnej inicjatywy dedykowanej dla uczczenia 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

[new_royalslider id=”23″]

 

Nowy Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki złoży oficjalną wizytę w Edmonton

Dr Andrzej Kurnicki, nowo akredytowany ambasador RP w Kanadzie, 4-6 listopada br. wraz z małżonką złoży oficjalną wizytę w naszym mieście. Pan Ambasador przybywa do Edmonton na zaproszenie Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP w Edmonton do wzięcia udziału w uroczystym, charytatywnym Bankiecie i Gali dla uczczenia 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady, który odbędzie się 4 listopada 2017 roku w Domu Polskim. Pan Ambasador podczas pobytu w Edmonton spotka się w Domu Polskim z reprezentantami polskiego środowiska i organizacji polonijnych a następnie weźmie udział w koncercie charytatywnym Adama Chroli. Zapozna się działalnością szkolnictwa polonijnego i oświaty polskiej w naszym mieście, odwiedzi Uniwersytet Alberty i Concordia. W poniedziałek 6 listopada o godz. 10:30 Pan Ambasador weźmie udział w ceremonii „No Stone Left Alone” , która już po raz 7 odbędzie się na cmentarzu Beechmount, i której celem jest uczczenie pamięci poległych żołnierzy ze współudziałem dzieci szkolnych. Na cmentarzu Beechmount p. ambasadorowi będą towarzyszyć uczniowie z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II.  W programie trzydniowego pobytu p. ambasadora jest wiele innych spotkań.

Poznajmy życiorys zawodowy p. Andrzeja Kurnickiego, nowego ambasadora RP w Kanadzie – poniżej.

Andrzej Kurnicki

Wykształcenie – doktor nauk ekonomicznych

Wydział Zarządzania; Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska z zakresu polityki monetarnej FED-u i rynku kapitałowego.

Magister Nauk Administracyjnych – MAS

The Johns Hopkins University, Baltimore; USA; 1990

Koncentracja: Międzynarodowe Rynki Kapitałowe, Polityka Monetarna, Bankowość

Inwestycyjna, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Harvard Business School Harvard University, Boston, USA. 1996

Program dla wyższej kadry zarządzającej w zakresie finansów,

restrukturyzacji i zwiększania SHV w firmach giełdowych.

Massachusetts Institute of Technology: MIT Boston, 1994

Program z zakresu Strategii Korporacyjnej.

Wydział Zarządzania: Uniwersytet Warszawski 1978-1983.

Zatrudnienie

2014-2016 Kierownik Katedry Uczelnia Łazarskiego (ponad 20 wykładowców)

Katedra Finansów i Bankowości

2001-2015 Wykładowca Coventry University/Wales Uni.,

Lazarski University

2001-2014 Prezes EuroAmerican Comp. Ltd, Poland

2004-2006 Dyrektor Programu MBA Program

Uniwersytet Walijski/WSHiP

2001-2005 Visiting Profesor Wydział Zarządzania, UW

1993-1995 Przewodniczący Rady Hetman Capital, USA

1993-1998 Prezes EuroAmerican Comp. Ltd, USA

1990-1992 Investment Banker Legg Mason, USA

1987-1989 Doradca Inwestycyjny The Prudential, Baltimore, USA

1986-1987 Financial Advisor The New York Life, USA

Wykładowca i koordynator programów dla studentów i wyższej kadry menadżerskiej

w Polsce i USA, w tym programów typu Executive MBA.

Członek; the National Economist Club (Washington – USA)

Członek; the Baltimore Council on Foreign Affairs

Członek; WTCI, US Chamber of Commerce

Przewodniczący Business Club – Baltimore/Lodz Sister Program

Współzałożyciel i Opiekun Merytoryczny Koła Naukowego, Investment Banker Club,

w WSHiP im. Łazarskiego.

Stypendysta Polish Heritage Association w Baltimore, MD USA.

Założyciel NZS na UW (Wydział Zarządzania) – 1980-1983

Znajomość języków obcych

Angielski – Biegła

Niemiecki – Bardzo Dobra

Rosyjski – Dobra

Licencje Zawodowe

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych: SEC

Licencje, 6,7,22, 63, Investment Banker, Broker

Agent Ubezpieczeniowy – licencja stanowa

Ekspert rynków kapitałowych, komentator i uczestnik programów z zakresu rynków

kapitałowych i polityki monetarnej w CNBC Business, TVN i TVP, TV Republika, audycje

radiowe. Ponad 100 wystąpień telewizyjnych w roku 2007-2015 z zakresu rynków

kapitałowych, finansów, bankowości i polityki monetarnej USA.

Przewodniczący rad panelowych i uczestnik forum dyskusyjnych w ponad 20 programach z

zakresu finansów, bankowości inwestycyjnej lub rynków kapitałowych na rzecz: Światowe

Forum Polonii, Business Centre Club, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Legg

Mason, The Prudential, the World Trade Centre Institute, US Chamber of Commerce,

Baltimore Chambers of Commerce, Baltimore/Łódź Sister Program, Lazarski University

i wielu instytucji z sektora bankowego i finansowego.

Zainteresowania

Judo, pływanie, windsurfing, historia, literatura, polityka międzynarodowa, kawaleria.

 

 

 

Nowy plac zabaw w budowie dla przedszkola SISEM coraz piękniejszy

Zapewne radość dzieci z nowego placu zabaw będzie nie do opisania, kiedy zostanie oddany do użytku. Znacznie powiększony plac, to dla dzieci nowa strefa aktywnej zabawy na świeżym powietrzu, a stanie się to już w niedzielę 10 września 2017 r.

Biskup Bittman odprawi uroczystą Msze św. w kościele Różańca Świętego o godz.12: 15. Po mszy nastąpi oficjalne otwarcie z poświeceniem rozbudowanego placu zabaw.

Na otwarciu placu wśród rodziców, dzieci, kadry pedagogicznej przedszkola i parafian będzie wielu dostojnych gości miedzy innymi: David EggenMinister Kultury i Edukacji w rządzie Alberty, Randy Boissonnault – Poseł do Parlamentu Federalnego Kanady, Tony Caterina – Radny Miasta Edmonton i ks. Adam Lech – Kanclerz Archidjecezji Edmonton

Nowy plac zabaw dla potrzeb najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest budowany z okazji 150-lecia Kanady i 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

[new_royalslider id=”22″]

Rozbudowa placu zabaw idzie do przodu zgodnie z planem

Zaglądamy na rozbudowę placu zabaw z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady. Inwestycja, która wystartowała w drugiej połowie lipca idzie do przodu pełną parą, wiele wskazuje na to, że zostanie oddana zgodnie z planem – na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

[new_royalslider id=”21″]

 

Nowy plac zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM już w budowie

Siostra Natalia nie ukrywała radości, gdy wczesnym rankiem 21 lipca br. ciężki sprzęt firmy budowlanej Devlin pojawił się na parceli przeznaczonej na rozbudowę placu zabaw dla dzieci w przedszkolu SISEM i rozpoczął prace budowlane.

Komitet Rozbudowy Placu i Zbierania Funduszy podjął decyzję o przystąpieniu do rozbudowy placu zabaw tak, by dzieci mogły z niego korzystać po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

W dalszym ciągu trwa akcja zbierania potrzebnych funduszy na rozbudowę placu zabaw z okazji przeżywanego w tym roku jubileuszu 40-lecia istnienia dwujęzycznego, akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM oraz 150-lecia Kanady.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane, jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą dotację.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontaktować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Zobacz tez: poloniaedmonton.com/w-trosce-o-mlode-pokolenie-zbudujmy-plac-zabaw/

[new_royalslider id=”20″]